РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НАСТОЯТЕЛСТВОТО

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “РИЛА-1898”

 ГР. ДОЛНА БАНЯ

с Решение № 3 от 21.02.2018 г.

 СВИКВА

 РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

На 15.ІІІ.2018 г., четвъртък,от 17:30 ч.

В ЧИТАЛИЩНА СЛАДКАРНИЦА „РОТМАНС”

 ДНЕВЕН РЕД:

 1.Отчет за работата през 201 7 г.

2. Доклад на Проверителната комисия.

3. Приемане на план за работата през 2018 г.

4.Приемане на бюджет за 2018 г.

5. Избор на Настоятелство и ПК.

6. Разни

 

  •