РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

НАСТОЯТЕЛСТВОТО

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “РИЛА-1898”

 ГР. ДОЛНА БАНЯ

с Решение № 1 от 26.01.2021 г.

 

СВИКВА

ГОДИШНО

ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 На 11.ІІІ.2021 г., четвъртък, от 17:30 ч.

В ЧИТАЛИЩНИЯ САЛОН

 ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Отчет за дейността през 2020 г.

2.  Доклад на Проверителната комисия и приемане на годишен финансов отчет 2020 г.

3.Приемане на план за работата през 2021 г.

4.Приемане на бюджет за 2021 г.

5.Избор на Настоятелство и ПК

6.Разни