Ръководство и Устав

Настоятелство:

Даниела Методиева – Председател

Даричка Грозева
Ангелина Драганова
Маргарита Стефанова
Милена Георгиева
Дона Торошанова

Славчо Гаджанов

 Проверителна комисия:

Здравко Митрев
Боряна Троянска
Цветанка Василева

 

                                  У  С  Т  А  В

       

    НА ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РИЛА 1898”

                                ГРАД ДОЛНА БАНЯ

 

                  ГЛАВА ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

ЧЛЕН 1.   Ал.1.Образцово народно читалище „Рила-1898” е българска самостоятелна просветна организация, самоуправляващо се културно-просветно сдружение на граждани от Долна баня, със седалище и адрес на управление: гр. Долна баня, ул.”Търговска” 95, общ. Долна баня, обл. Софийска.

                      Ал.2. Народно читалище „Рила-1898” не е политическа организация, или партия. В дейността му могат да участват всички физически лица без ограничения за възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

                     Ал.3. Народно читалище „Рила-1898” e юридическо лице с нестопанска цел.

ЧЛЕН 2.     Ал.1. Народно читалище „Рила-1898” е учредено и работи основно  на принципите на демократизма, доброволността и автономията.

                   Ал.2 Народно читалище „Рила-1898” поддържа отношения на сътрудничество и взаимодействие с държавните органи, организации и институции, на които законите в страната възлагат задължения, свързани с дейността му.

ЧЛЕН 3.     Ал.1.Наименованието на читалището  в гр. Долна баня е НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РИЛА-1898” и има кръгъл печат с надпис „ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РИЛА-1898”,ГРАД ДОЛНА БАНЯ.

                    Ал.2. Официален празник на народно читалище „Рила-1898” е 24 май- денят на основаването му.

                    Ал.3 За яснота и краткост в настоящият устав, оттук нататък, ще се упоменава „читалище” вместо пълното наименование-„ Народно читалище „Рила-1898””.

 

                ГЛАВА ВТОРА: ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

 

ЧЛЕН 4. Ал.1. Основните цели на читалището е да задоволява потребностите на гражданите от Долна баня, свързани с:

                    1.Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в Долна баня.

                    2. Запазването и утвърждаването на обичаите и традициите на Долна баня и района.

                    3.Разшираване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите на науката, изкуството и културата.

                   4.Възпитаването и утвърждаването на национално самосъзнание и родолюбив дух.

                   5. Осигуряване на достъп до информация.

                  Ал.2 За постигането на целите по ал.1 читалището извършва основни дейности като:

                 1.Поддържа библиотека с читалня, фото- фоно,филмо- и видеотека, както и създаване и поддържане на електорнна информационна мрежа.

                 2.Развива и подпомага любителското художествено творчество. Участва в различни прояви на художествената самодейност у нас и в чужбина.

                 3. Организира кръжоци, школи, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти и чествания и младежки дейности.

                 4. Събира и разпространява знания за родния край.

                 5. Създава, поддържа и съхранява музейна сбирка.

                 6. Предоставя достъп до компютърни и Интернет услуги.

                 Ал.3. Читалището може да развива и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на изброените цели, без да разпределя печалба..

                 Ал.4.Читалището няма право да организира, или да предоставя имуществото си възмездно, или безвъзмездно за хазартни игри и нощни заведения, за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и ЮЛНЦ на такива общности, за постоянно ползване от политически партии и организации, както и за всякаква друга дейност, забранена от закона.

                 Ал.5.  Читалището няма право да предоставя свое имущество възмездно, или безвъзмездно на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства, за тяхно лично ползване и /или обратно.

               Ал.6. Читалището може да придобива допълнителни средства с цел задоволяване на потребностите си дотолкова, доколкото това е необходимо за покриване на целите на своята дейност.

ЧЛЕН 5. Читалището може да се сдружава с други читалища за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи и за защита на своите интереси.

 

              Г Л А В А    В Т О Р А -  Ч Л Е Н С Т В О

 

ЧЛЕН 6.    Ал.1. Членовете на читалището са: индивидуални, колективни и почетни.

                Ал.2. Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и спомагателни.

 1. Действителните членове са лица навършили 18г., които участват в дейността на чиалището, плащат редовно членския си внос и имат право на глас и правото да избират и да бъдат избирани.
 2.  Спомагателните членове са лица до 18г., които нямат право да избират и да бъдат избирани и имат право на съвещателен глас.

Ал.3. Колективните членове съдействат за     осъществяване целите на читалището, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в общото събрание. Колективни членове могат да бъдат: професионални организации, стопански организации, търговски дружества, кооперации и сдружения, културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи.

Ал.4. Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за читалището.

                         Почетните членове не плащат членски внос.

Ал.5. Не могат да бъдат колективни членове религиозни, партийни и други организации забранени от закона.

ЧЛЕН 7.  Ал.1. Действителните и почетните членове имат право:

 1. Да избират и да бъдат избирани за членове на ръководните органи на читалището- настоятелство и проверителна комисия.
 2. Да получават информация за работата на ръководните органи.
 3. Да ползват с предимство материалната база на читалището.
 4. Да участват в обсъждането на всички въпроси, свързани с работата на читалището.
 5. За членове на настоятелството и проверителната комисия могат да бъдат избирани членове с поне две годишно членство.

          Ал.2. …и задължения:

1.Да спазват Устава на читалището.

2. Да плащат определения членски внос в рамките на календарната година, за която се отнася.

3.Да пазят и обогатяват читалищното имущество.

4. Да участват в работата на читалището.

5. Да пазят доброто име на читалището.

Член 8.  Ал.1. Членството се установява:

 1. Желаещите да станат членове на читалището подават заявление по образец до настоятелството, което отразява желанието им и познаването и приемането на устава .
 2. Настоятелството, на свое редовно заседание разглежда постъпилите молби и одобрява, или отхвърля молбата и може да уведомява писмено кандидатите за резултата, или да поиска лична среща, ако счете това за необходимо.
 3. Гражданите, чията молба е одобрена, заплащат членския си внос в канцеларията на читалището срещу вносен документ.
 4. Платеният членски внос доказва членството за календарната година, за която е платен и дава право на участие в общо събрание, което отчита периода на членството.

Ал.2. Молбата за членство се отхвърля по следните причини:

 1. При осъждане за престъпление от общ характер.
 2. При задържане за изпълнение на присъда.
 3. При смърт.
 4. При установени нанесени имуществени и морални вреди  на читалището от кандидата  преди подаването на молбата.
 5. При установено неучастие на заявителя в работата на читалището лично, както и на член от семейството му.
 6. При изключване от членство в читалище.

Ал.3.    Членството се прекратява:

 1. По собствено желание.
 2. При неплатен членски внос в определения срок.
 3. При смърт.
 4. Изключване от общото събрание по предложение на настоятелството:

-         при нарушения на чл.7,ал.2.

-         при осъждане за престъпления от общ характер

-         при задържане за изпълнение на присъда

5. При неучастие в три поредни общи събрания на членовете, без уважителна причина.

 

 

 

Г Л А В А     Т Р Е Т А  -  У П Р А В Л Е Н И Е

 

ЧЛЕН 9.   Органи на управление на читалището са: общо събрание на членовете, настоятелство и проверителна комисия.

ЧЛЕН 10.  Ал.1. Върховен орган на управление на читалището е общото събрание на членовете.

                     Ал.2. Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас за отчетния период.

ЧЛЕН 11.  Ал.1. Общото събрание:

 1. Изменя и допълва устава.
 2. Избира и освобождава членовете на настоятелството, проверителната комисия и председателя на читалището.
 3. Приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на читалището, или упълномощава за това настоятелството.
 4. Изключва членове на читалището.
 5. Определя основни насоки за дейността на читалището, или упълномощава настоятелството.
 6. Взема решение за членуване, или прекратяване на членството в читалищно сдружение.
 7. Приема бюджета на читалището, или упълномощава настоятелството.
 8. Приема годишния отчет на настоятелството до 31 март на следващата година.
 9. Определя размера на членския внос.

10. Отменя решения на органите на читалището-настоятелство и проверителна комисия.

11. Взема решение за откриване на клонове на читалището, след съгласуване с Общината.

12. Взема решение за прекратяване на читалището.

13. Взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството, или отделни читалищни членове.

14. Приема годишния отчет на настоятелството за приходите и разходите, който се предава на Общината до 31 март на следващата година.

Ал.2. Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището и за щатните и нещатни работници.

Ал.3. Решенията на общото събрание по член 11 т.1,4,10,11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко от 2/3 от всички членове,. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство.

ЧЛЕН 12.  Ал.1. Редовно общо събрание на читалището се свиква от настоятелството най-малко веднъж годишно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия, или на една трета от членовете на читалището с право на глас. При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на писменото искане до настоятелството в канцеларията на читалището, проверителната комисия, или една трета от членовете на читалището с право на глас, могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.

        Ал.2. Поканата за събранието трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис, или връчена, не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок, на вратата на читалището, както и на други общодостъпни места в град Долна баня, където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието.

        Ал.3. Общото събрание е законно, ако присъствуват най-малко половната от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.

        Ал.4. Две трети от членовете на общото събрание на читалището могат да предявят иск пред Софийски окръжен съд за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона, или устава, или ако накърнява добрите нрави и морал. Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението.

ЧЛЕН 13. Ал.1. Изпълнителен орган на читалището е настоятелството, което се състои най-малко от трима членове, избрани за срок от три тодини. Същите не могат да имат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

           Ал.2.  Настоятелството:

 1. Свиква общото събрание.
 2. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание.
 3. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището.
 4. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището.
 5. Утвърждава щата на читалището.
 6. Назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика.
 7. Утвърждава длъжностните характеристики на останалите служители в читалището.
 8. Разглежда, приема, или отхвърля молбите за членове на читалището.
 9. Взема решения за сключване на договори за труд, за отдаване под наем на вещи и помещения, разглежда въпроси по стопанисването на сградите, ремонтите, по-големите разходи и други въпроси, свързани с изпълнение решенията на общото събрание.
 10. Заседанията на настоятелството се провеждат поне веднъж на два месеца. Свикват се от председателя по негово искане, или по искане на секретаря, или член на настоятелството и от проверителната комисия.
 11. Настоятелството взема решение с обикновено мнозинство. Заседанието е редовно, ако присъстват повече от половината от членовете на настоятелството.
 12. За заседанията на настоятелството се водят протоколи от секретаря, или друго упълномощено лице в негово отсъствие, които се подписват от председателя, заместник-председателя, или друго упълномощено от настоятелството лице и от протоколчика.
 13. При важни и неотложни въпроси настоятелството може да взема решения и неприсъствено, чрез подписване на протоколи за съгласие, но в този случай решенията се вземат единодушно.
 14. Взема решение за отчуждаване, залагане, бракуване, или замяна с по-доброкачествени движими вещи.
 15. Изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание.
 16. Утвърждава предложението за дейността на читалището през следващата година, изготвено от председателя за представяне на кмета до 10 ноември на текущата година.
 17. Членовете на Проверителната комисия могат да участват в работата на заседанията на Настоятелството с право на съвещателен глас.

ЧЛЕН 14. Ал.1. Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира пряко от общото събрание за срок до три години.

            Ал.2.  Председателят:

 1. Организира дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на общото събрание.
 2. Представлява читалището.
 3. Свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание.
 4. Отчита дейността си пред настоятелството.
 5. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на читалището и въз основа на решение на настоятелството.
 6. Заверява разходните документи.
 7. Подписва протоколите от заседанията на настоятелството.
 8. В негово отсъствие го замества секретаря.
 9. В срок до 10 ноември представя на кмета предложения за дейността на читалището през следващата година.
 10. Представя ежегодно до 31 март пред кмета на Долна баня и общинския съвет на общината доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през предходната година.

ЧЛЕН 15.  Ал.1.  Секретарят на читалището:

            1. Организира текущата основна и допълнителна дейност.

            2. Организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета.

            3. Оперативно ръководи работата на щатния и хонорувания персонал.

            4. Представлява читалището заедно и поотделно с председателя.

            5. Прави предложения пред настоятелството и организира културно-просветната дейност на читалището.

            6.Участва в заседанията на Настоятелството с право на съвещателен глас и води протокола.

             Ал.2. Секретаря не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде в съпружески отношения с председателя на читалището.

             Ал.3. Секретарят на читалището може да бъде член на Настоятелството.

             Ал.4. Длъжността „секретар” не е мандатна. Секретаря се назначава от Настоятелството, на постоянна длъжност, съобразно КТ.

ЧЛЕН 16. Ал.1. Проверителната комисия се състои най-малко от трима членове, избрани за срок до три години.

              Ал.2.  Членове на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудово-правни, или други облигационни отношения с читалището, или са роднини на членове на настоятелството, на председателя и на секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

              Ал.3. Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание.

              Ал.4. При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление- и органите на прокуратурата.

              Ал.5. Проверителрната комисия изготвя доклади за общите отчетни събрания на читалището.

ЧЛЕН 17. Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството и проверителната комисия и за секретари лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

 

      ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

 

ЧЛЕН 18. Имуществото на читалището се състои от право на собственост  и други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения, дарения, спонсорство и спомоществования.

ЧЛЕН 19. Читалище „Рила” набира средства от следните източници:

          1.От членски внос.

          2.Културно-просветна и информационна дейност.

          3.Субсидия от държавния и общинския бюджети.

          4.Наеми от движимо и недвижимо имущество.

          5.Дарения и завещания.

          6.От стопанска дейност.

          7.Други приходи.

ЧЛЕН 20. Движими вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството.

 

             З А К Л Ю Ч И Т Е Л Н И    Р А З П О Р Е Д Б И

 

 1. Относно възникнали спорове между членове на читалището във връзка с неговата дейност, както и между членове и настоятелството е компетентно общото събрание на членовете, а между неговите заседания- проверителната комисия.
 2. Настоящият Устав е приет на 04.05.2010, от извънредно общо събрание на народно читалище „Рила- 1898”.
 3. Устава влиза в сила от регистрирането му в СОС.