Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “РИЛА-1898″ ГР. ДОЛНА БАНЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Правилникът на библиотеката урежда взаимоотношенията на читателите с Библиотеката – като образователен, информационен и културен институт, който събира, съхранява, организира и предоставя за обществено ползване печатни и други произведения и информация. Чл. 2./1/ Библиотеката осигурява на всеки гражданин равноправен и свободен достъп до информация, независимо от раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа насоченост, лично и обществено положение или имуществено състояние.

/2/ Библиотеката осигурява безплатно основно библиотечно- информационно обслужване на своите читатели.

/3/ Библиотечно-информационни услуги, които изискват допълнителни материално-технически разходи, се заплащат по ред и начин, отразени в ценоразпис на КИЦ.

Чл. 3. /1/ Работното време на Библиотеката е от 8.00 до 17.30 часа всеки работен ден без събота и неделя и официалните празници. Библиотеката не работи от 12.00 до 13.00 часа.

Чл.4. /1/ Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката,

когато се регистрира за неин читател.

/2/ При записване гражданите са длъжни да се запознаят:

-         с Правилника;

-         с видовете услуги, които предлага библиотеката

-         със задълженията и отговорностите, които поемат като читатели.

/3/ При регистрацията си читателите заплащат еднократен годишен абонамент библиотека, чийто размер се определя с решение на Общото събрание на членовете на читалището – в размер на 3,00 лева. /4/ Пенсионери, ученици и лица в неблагоприятно положение заплащат намален годишен абонамент, в размер на 2,00 лева.

15/ Не могат да бъдат регистрирани като читатели гражданите, имащи

задължения към библиотеката от предходни години.

/6/ Регистрирането става срещу представянето на лична карта.

Ill Деца и юноши от 6 до 15 години се записват с лична карта на родител

или настойник.

/8/ За деца под 6 годишна възраст, библиотечни материали и други библиотечни услуги могат да получат само родителите или настойниците, след като децата се запишат като читатели.

/9/ Възрастни и болни граждани могат да се запишат за читатели и ползват услугите на библиотеката чрез свои близки, писмено упълномощени за това.

/10/ Граждани с адресна регистрация на друго населено място имат право да се регистрират за читатели, да ползват услуги в библиотеката, да заемат до 3 броя библиотечни документи за домашно ползване и представяне на депозит, който се връща след представянето на библиотечните документи.

/11/ При промяна на адреса на местоживеене, читателят е длъжен да уведоми библиотеката.

Чл. 5./1/ Влизането в библиотеката и ползването на услугите става само срещу заверен читателски картон.

/2/ В сградата на библиотеката е забранено тютюнопушенето, консумирането на алкохол и внасянето на хранителни продукти.

 /3/ Обслужването с библиотечни документи се преустановява 15 /петнадесет/ минути преди края на работния ден.

И. УСЛУГИ, КОИТО ЧИТАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ В БИБЛИОТЕКАТА

Чл.6./1/ Да заемат библиотечни документи за дома или ползване в читалните зали.

/2/ Да получават справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица по традиционни методи или автоматизирано, указания за ползване на библиотечните каталози, картотеки и библиографии за издирване на литература по интересуващите ги въпроси и други подобни.

/3/ Да използват справочния апарат на библиотеката чрез картотеки, каталози, справочно-библиографски фонд или автоматизирани системи.

 /4/ Да използват услугите на КИЦ за направата на реферати, курсови работи, както и в помощ на гражданите в неравностойно положение.

 /5/ Да участват в провежданите от библиотеката инициативи.

 /6/ Да ползват безплатен достъп до интернет, за срок на действие на програмата “Глобални библиотеки”.

Ш. ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМАШНО ПОЛЗВАНЕ

Чл. 7./1/ Читателите могат да заемат за дома едновременно до 5 заглавия художествена и до 2 заглавия отраслова литература, като в това число влизат и презаписаните.

/2/ Читателите не могат да заемат за дома скъпи и ценни библиотечни документи, архивни материали, справочни, библиографски и периодични издания.

Чл. 8. /1/ Срокът за заемане за дома на библиотечни материали е 30 дни. За сведение на читателите, срокът се отбелязва на датника на всеки зает материал.

/2/ Срокът на заемане за дома може да бъде продължен по искане на читателя само ако заетите библиотечни материали не се търсят в момента от други читатели. При продължаване на срока се носят всички заети библиотечни документи, за да бъде вписан в датника новия срок.

/3/ Библиотекарят записва заетите библиотечни документи в читателския картон, датата на връщане в датника и читателят се подписва срещу всяко заглавие поотделно.

/4/ При връщане на заетите библиотечни документи, библиотекарят проверява състоянието им и се подписва в картона, че са приети обратно.

 1. ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ В ЧИТАЛНЯТА

Чл.9. /1/ Читателите имат право да ползват изложените на свободен достъп

броеве от получаваните през годината периодични издания, както и

документи от подръчните и справочните фондове в читалните.

/2/ Библиотекарят е длъжен да провери изправността на библиотечните

документи при заемане и връщане в присъствие на читателя.

/3/ Всички ползвани библиотечни документи се връщат лично на

библиотекаря.

/4/ Забранява се изнасянето на библиотечни документи от читалните, освен в случаите на ксерокопиране с разрешение на библиотекаря.

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

Чл. 10.На основание на Наредбата за запазване на библиотечните фондове, читателите са задължени:

 1. Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат като подчертават текста и правят бележки по него.
 2. Да преглеждат заетите библиотечни материали при получаването им и ако забележат повреди да съобщят на библиотекаря, който да отбележи повредите върху документа.
 3. Да връщат заетите библиотечни материали в срок от 30 календарни дни, отбелязан в датника и читателския картон.
 4. Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.
 5. Да ползват справочната литература в читалнята на място.
 6. Да не отстъпват другиму ползването на заетите библиотечни документи през време на ползването му.
 7. Да поправят повредите, причинени на библиотечните документи през време на ползването им.
 8. Да заплащат определения абонамент за библиотека.
 9. Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката.

г

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА БИБЛИОТЕКАРИТЕ

Чл. 16. Библиотекарите са задължени:

 1. Вежливо да посрещат и упътват посетителите на библиотеката.
 2. Да не допускат заемане на библиотечни документи от читателите без регистриран читателски картон.
 3. Да контролират печатните издания, които се внасят или изнасят от библиотеката. Да не допускат изнасяне на библиотечни материали извън установения ред.
 4. Да контролират внасянето и изнасянето на записваща, размножаваща и снимачна апаратура.
 5. Да не допускат в библиотеката посетители с неподходящи поведение и багаж.
 6. Да поддържат пълна и точна документация и база данни за читателския състав на библиотеката.
 7. Да запознават новите читатели с реда на ползване на библиотечните материали и услуги в библиотеката, с правата и задълженията им.
 8. Да спазват установените срокове при изпълнение на поръчки.
 9. Да не предоставят на читателите книги в лошо физическо състояние.

10.Да  обясняват на читателя точно и изчерпателно причините, поради които поръчаният библиотечен материал не може да бъде предоставен за ползване.

11 .Да поддържат реда на фондовете на свободен достъп в читалните и да спазват установените режими на съхраняване и опазване на библиотечните фондове.

12.Своевременно   да регистрират заемането и освобождаването на литературата от читателите.

13.Да оказват помощ на читателите при работа със справочния апарат и с фондовете на свободен достъп. Своевременно да предоставят на читателите новопостъпващата литература.

14.Да не допускат подчертаване, късане на страници и др.

15.Да не допускат изнасяне на литература от читалните и преотстъпването без тяхно разрешение.

16.Да се грижат за реда и тишината в читалнята.

17.Да не разпространяват информация за личните данни на читателите и използваната от тях литература в библиотеката.

Чл. 17. При констатиране на нарушения на този Правилник служителите на библиотеката са задължени да уведомят секретаря на читалището.

VII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 11. Когато читателят не върне или не презапише заетите библиотечни документи в определения от библиотеката срок, той заплаща обезщетение в размер на стойността на невърнатия документ.

Чл. 12. Когато читателят повреди заетия библиотечен документ до такава степен, че го направи негоден за ползване или не може да го върне, защото го е загубил, или по друга причина, той трябва да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго издание на същото заглавие, или да заплати обезщетение в размер не по-малък от петкратната стойност на библиотечния документ по пазарни цени.

Чл. 13. Когато читателят получи предизвестие за връщането на просрочени библиотечни материали, той е длъжен в срок от два месеца от датата на получаване на предизвестието, да ги върне.

Чл. 14. /1/ Когато читателят не върне заетите библиотечни документи или не заплати предвиденото обезщетение по чл. 12 от настоящия Правилник и Наредбата за опазване на библиотечните фондове, библиотеката се снабдява с изпълнителен лист по реда на чл. 242 във връзка с чл. 237, б. “в” от ГПК.

/2/ Въз основа на изпълнителния лист, библиотеката образува изпълнително дело.

Чл. 15. За кражба на библиотечни документи се търси наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на НК.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът за дейността на библиотеката при Народно читалище “Рила-1898″ е съобразен със Закона за обществените библиотеки, обнародван в ДВ бр. 42/05.06.2009 г., с “Типовите правила за обслужване на читателите на библиотеките” от 1995 г., раздел V и VI на “Наредба за запазване на библиотечните фондове” от 1995 г., утвърдени от МК. § 2. Правилникът се съпровожда от :

Настоящият правилник е приет на заседание на настоятелството на Народно читалище “Рила-1898″ с решение № 1 от протокол № 6/12.10.2010 г.

Приложение Ж> 1 – Ценоразпис на информационни услуги и продукти, предоставени от КИЦ.